Stadgar

Handlingar Össeby Hembygdsförening

Stadgar
antagna vid årsmötet 2005.03.15 med ändring vid årsmötet 2020.08.30

§  1
Namn, verksamhetsområde och karaktär
Föreningens namn är ÖSSEBY HEMBYGDSFÖRENING. Föreningen är medlem i Stockholms läns hembygdsförbund och därigenom ansluten till Sveriges hembygdsförbund.
Medlem i hembygdsföreningen är därmed även medlem i riksförbundet Sveriges hembygdsförbund.
Medlem i hembygdsförening har rätt att deltaga i Sveriges hembygdsförbunds årliga riksstämma.
Föreningens geografiska verksamhetsområde  är socknarna ANGARN, KÅRSTA, VADA och ÖSSEBY-GARN,
f.d. Össeby kommun – sedan 1971 inom Vallentuna kommun.
Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening med syften som framgår av § 2, Hembygdsföreningens ändamål

§  2
Hembygdsföreningens ändamål
Hembygdsrörelsen vilar på tre ideologiska grundpelare: humanism, demokrati och solidaritet.
Hembygdsrörelsens ändamål är att värna om bygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer samt att befrämja kunskapen och väcka intresset för hembygden med dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.

§  3
Hembygdsföreningens verksamhet
Hembygdsföreningen skall i sin verksamhet arbeta för:
·         att aktivt verka för vård och bevarande av bygdens kultur, landskapsmiljö, fornminnen och natur
·         att organisera aktiviteter som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia
·         att samarbeta med kommunala organ avseende ärenden inom det geografiska verksamhetsområdet
·         att samarbeta med Össeby-Garns församling vad gäller vården och skötseln av Össeby kyrkoruin.
Hembygdsföreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

§  4
Hembygdsföreningens organisation
4.1        Föreningen består av röstberättigade medlemmar och stödjande medlemmar som är intresserade av att på olika sätt stödja föreningens arbete och främja hembygdsarbetet.
4.2        Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.

§  5
Medlemsmöten
Som ett inslag i föreningens verksamhet kan möten som behandlar angelägna frågor anordnas.
Vid sådana möten kan även interna föreningsangelägenheter diskuteras och beslut i dessa fattas, under förutsättning att de ärenden som ska behandlas har angivits i den kallelse som ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet.

§  6
Medlemskap
6.1        Person som delar de under ändamålsparagrafen angivna värderingar och vill bli medlem registreras utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalts. Föreningens styrelse kan besluta att vägra medlemskap i fall där person inte delar föreningens grundsyn.
6.2        Fysisk eller juridisk person som vill stödja hembygdsarbetet genom ekonomiska bidrag eller på annat sätt, kan av styrelsen anslutas som stödjande medlem.
Eventuella förmåner till stödjande medlemmar beslutar styrelsen om.
6.3        Person som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens arbete kan av årsmötet, på förslag från styrelsen, utses till hedersledamot.
6.4        Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.

§  7
Avgifter
7.1        Avgifter för medlemmar och stödjande medlemmar beslutas av ordinarie årsmöte.
Den som inträder som medlem efter den 30 september erlägger ej avgift för 
inträdesåret utan för det kommande året.

7.2        Medlem som ej erlagt fastställd årsavgift förlorar sitt medlemskap i 
            föreningen den 30 september.
7.3        Hedersledamot är befriad från fastställd årsavgift.

§  8
Lokalt samarbete
Föreningen kan inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak.
Beslut om inträde i och utträde ur sådana sammanslutningar fattas av föreningens styrelse, som också beslutar om föreningens representation.

 §  9
Bildande av särskilda associationer
För ändamål som gagnar föreningens intressen kan årsmötet besluta om bildandet av särskilda associationer, såsom aktiebolag, ekonomisk förening, stiftelse, ideell förening eller annat.

 §  10
Ordinarie årsmöte
10.1      Årsmöte med föreningen ska hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar.
10.2      Årsmötet består av föreningens medlemmar och ledamöterna i föreningens styrelse. Alla medlemmar och styrelseledamöter äger förslags- och yttranderätt samt rösträtt.
Stödjande medlem har förslags- och yttranderätt men ej rösträtt.
Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.
Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10.3      Skriftlig kallelse till årsmöte tillställes medlemmarna senast 14 dagar före årsmöte.
10.4      Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, valberedningens förslag samt eventuella motioner från medlemmar och förslag från styrelsen skall finnas tillgängliga för medlemmar senast 7 dagar före årsmöte.

10.5      Årsmötet utser för nästkommande verksamhetsår en valberedning bestående av tre personer, varav en sammankallande.
10.6      Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
a.       Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
b.       Val av årsmötesfunktionärer
·         mötesordförande
·         mötessekreterare
·         två protokolljusterare
c.       Godkännande av dagordning
d.       Årsredovisning
·         verksamhetsberättelse
·         bokslut
·         fastställande av resultat och balansräkning
·         föredragning av revisorernas berättelse
·         fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
e.       Val av:
·         ordförande för nästkommande verksamhetsår
·         ordinarie styrelseledamöter och suppleanter för de två nästkommande verksamhetsåren, (se § 12.5)
·         två revisorer och en suppleant för dessa
·         valberedning om högst tre ledamöter, varav en sammankallande
f.         Behandling av inkommande motioner från medlemmar och styrelsens förslag
g.       Fastställande av avgifter till föreningen
h.       Fastställande av budget och verksamhetsplan för minst det nästkommande räkenskapsåret.
Fråga utöver dem som återfinnes på det av styrelsen upprättade förslag till dagordning får diskuteras av årsmötet om tre fjärdedelar av de röstberättigade så beslutar. Beslut får ej fattas i sådana frågor.
10.7      Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska vara föreningens styrelse tillhanda före verksamhetsårets utgång. Styrelsen ska förbereda inkomna motioner samt redovisa styrelsens förslag till åtgärder.
10.8      Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.

 §  11
Extra årsmöte
11.1      Extra årsmöte ska hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst 20 procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.
11.2      Kallelse till extra årsmöte ska ske minst 14 dagar före mötets hållande.
11.3      Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning, som tillställes medlemmarna i samband med kallelsen.
11.4      Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.
§  12
Hembygdsföreningens styrelse
12.1      Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.
12.2      Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf och årsmötets beslut.
      Härutöver åligger det styrelsen:
·         att fastställa delegationsordning avseende styrelse och arbetsutskott
·         att svara för att bokföring och medelsförvaltning är ordnade på betryggande sätt och att iaktta de föreskrifter som kan gälla för influtna medel
·         att till riksförbundet och det regionala hembygdsförbundet lämna de uppgifter dessa begär.
12.3      Föreningens styrelse ska förelägga ordinarie årsmöte förslag till verksamhetsplan och budget, minst för framförliggande räkenskapsår.
12.4      Föreningens styrelse har sitt säte där dess kansli är beläget, annars där ordföranden är bosatt.
12.5      Föreningens styrelse ska bestå av minst sju ordinarie ledamöter, nämligen ordförande och minst sex övriga ledamöter, samt sex suppleanter vilka samtliga väljs av föreningens årsmöte.
Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter och suppleanter har en mandattid på två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte.
Avgående ledamöter kan väljas om.
Styrelsen äger rätt att till sig adjungera representanter för närstående organisationer och myndigheter. Sådana representanter har endast yttranderätt vid sammanträden.
12.6      Föreningens styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare              och kassör.
12.7      Föreningens styrelse beslutar om ersättarnas deltagande i sammanträden, dock att ersättare alltid ska inkallas till tjänstgöring när ordinarie ledamot har förfall.
12.8      Den eller de ledamöter av styrelsen som förvägras ansvarsfrihet av föreningens årsmöte kan inte omväljas.
12.9      Föreningens styrelse kan inom sig utse ett arbetsutskott att handlägga ärenden enligt en av styrelsen fastställd delegationsordning.
            Antalet ledamöter i arbetsutskottet ska utgöra mindre än hälften av antalet ledamöter i styrelsen.
            Föreningens styrelse äger rätt att till sig adjungera personer för skilda behov samt bilda kommittéer inom ramen för föreningens syfte och verksamhet.
12.10    Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan.
            Extra sammanträde ska alltid hållas när hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär.
            Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst.
            Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.
12.11    Föreningens firma tecknar förutom styrelsen även den eller de personer som styrelsen utser.
12.12    Av hembygdsföreningen tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och tv, och som faller under tryckfrihetsförordningen, är utgivaren ensam ansvarig för. Utgivaren utses av föreningens styrelse.

 §  13
Räkenskaper och revision
13.1      Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.
13.2      För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmöte två revisorer och en suppleant för dessa.
13.3      Styrelsen ska senast den 15 februari till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar
13.4      Revisorerna ska fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast den 1 mars till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningens årsmöte.

§  14
Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte. Ändringsförslag skall medfölja kallelsen.

§  15
Upplösning
15.1      Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag och att detta förslag vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid vardera årsmötet ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade godkänna beslutet. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.
15.2      Är föreningens upplösning beslutad, skall föreningens tillgångar överlämnas till besläktade organisationer som kan anses gagna föreningens syften inom området. Alternativt kan tillgångarna överlämnas till Vallentuna kommun.
Hembygdsföreningens arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat arkiv så nära ursprungsorten som möjligt.

§  16
Förvärv och försäljning av fast egendom
Hembygdsföreningen kan som juridisk person förvärva rättigheter, ikläda sig skyldigheter, köpa och sälja fastigheter.
Före varje sådant ställningstagande rekommenderas hembygdsföreningen att rådgöra med det regionala förbundet.