Överlämnande av kvarnstugan

Överlämnande av Kvarnstugan

Hembygdsdagen den 26 augusti 2006
Det blev en hembygdsdag med högtidliga och historiska förtecken, nämligen då Vallentuna kommun officiellt överlämnade Kvarnstugan och kvarnen i Brottby med tillhörande mark (11 000 kvadratmeter) som gåva till Össeby hembygdsförening. Det slutgiltiga beslutet om denna gåva fattades av kommunfällmäktige den 12 juni.
Kommunen representerades av kommunfullmäktiges ordförande Bo Ivgren och kulturnämndens ordförande Lars-Bertil Olsson, vilka båda höll tal, samt kommunalrådet Sten-Åke Adlivankin. Börje Sjömans tacktal i sin helhet, se nedan. att bekräfta händelsen sköt föreningens hedersmedlem Bertil Bergkvist ett startskott (med sin egenhändigt tillverkade startpistol) för föreningens nya roll och era som fastighetsägare. Detta följdes av en fanfar på näverhorn.

Det var underhållning för alla åldrar. Riksspelman Benny Johansson och hans kapell spelade och Vallentuna Dans- och Musikförening hade dansuppvisning. Som omväxling även underhållning av clownen Sabina Roberta. flertal hantverkare visade sin verksamhet och hade produkter till försäljning. Bland annat visades vävning, tovning, spinning, trädgårdsbänkar och fioltillverkning. Honung och krukväxter såldes även. Det var även sedvanlig servering.Tacktalet hölls av Börje Sjöman:
Detta gläder oss mycket. Det  är med stor tacksamhet vi tar emot denna gåva. Vi vet nu vad som gäller för vår framtid. Vi är också väl förvissade om att det är ett ansvarsfullt åtagande. Vi kommer nu att vara i stort behov av stöd från alla och envar.

Det är, för att göra en kort tillbakablick, faktiskt 20 år sedan alltsammans började för oss på allvar här i Kvarnbacken. För det var 1987 vi skrev till Vallentuna kommun om att Brottby kvarn med sin speciella uppländska skenkvarnskonstruktion borde bevaras.

Det blev då  inget resultat, trots att förfallet hade gått så långt, att behovet av åtgärder var direkt alarmerande för att byggnaden skulle kunna stå kvar. Vi skrev igen året därpå. Då hade vi dessutom en idé om hur det skulle gå till. Vår dåvarande medlem, sedermera bortgångne, Bo Kumerius hade nämligen gjort en projektbeskrivning med kostnadsberäkning. Det ledde till att medel ställdes till vårt förfogande för en yttre renovering. Under cirka tre års tid kom sedan en liten grupp av mycket duktiga och erfarna hantverkare att arbeta ideellt. Det var Bertil Bergkvist och Bengt Lundberg och inte minst den numera bortgångne Gunnar Dahlbeck.

Ambitionen fanns redan från början att också ordna med ett maskineri för att kunna mala i kvarnen, men detta är något som vi av ekonomiska skäl ännu inte har lyckats förverkliga. I varje fall, 1993 kunde kvarnen krönas med nya vingar. Vi tyckte då att Kvarnbacken borde vara lämplig som hemvist för vår hembygdsförening och att Kvarnstugan med kvarnen skulle passa bra som hembygdsgård. Ett upprustningsprojekt inleddes därför i samarbete mellan föreningen och kommunen för att renovera Kvarnstugan.


Arbetena blev nog mer omfattande och krävande än vad man från början hade räknat med. För under de 25 år Kvarnstugan hade varit i kommunens ägo, så hade endast ett ytterst begränsat underhåll utförts. Ett viktigt grundläggande arbete utfördes i form av ett ALU-projekt. Det blev många kontakter mellan föreningen och kommunen, framförallt med Uno Lindberg och Ingrid Birke på kommunen. Bengt Lundberg var den person från föreningen som då kom att vara mycket engagerad i själva arbetena. Ett 20-tal medlemmar anslöt sig sedan ideellt för att handgripligt färdigställa det hela. Sedan 1996 har Kvarnstugan och kvarnen med tillhörande mark disponerats av föreningen genom ett hyresförhållande till kommunen. 1997 var upprustningen klar och invigning till hembygdsgård kunde ske under högtidliga och festliga former.< Denna plats omges ju som bekant av ett intressant kulturlandskap som helt naturligt har inspirerat oss mycket i verksamheten. Vår avsikt har varit att sprida kunskap om detta bland allmänheten. Det har skett genom olika aktiviteter som musikarrangemang och föredrag. Ett stort antal mycket sakkunniga föredragshållare har under dessa år gästat Kvarnstugan.


Vi har också inte minst haft ett mycket bra samarbete med Vallentuna kulturnämnd.< Vi är några eldsjälar som vill vårda och bevara. En del insatser har blivit gjorda nu i sommar. Men vi har ännu inte hunnit med att ta bort den mossa som finns på Kvarnstugans takpannor. Vi tror att detta inte är så omständligt utan ska nog kunna bli åtgärdat inom kort. Men tyvärr är det så, att vårt samhälle också består av destruktiva krafter. Det senaste som vi har fått erfara i det avseendet är att samtliga fönster med spröjsar på kvarnen har blivit sönderslagna i sommar. De har ganska nyligen blivit lagade. Det är också mycket annat som blivit vandaliserat för oss här under dessa år. Det har varit än det ena, än det andra. Det bästa sättet för oss att nu gå vidare, rentav förutsättningen, är att försöka åstadkomma en så bred och gemensam uppslutning som möjligt bland såväl våra medlemmar som andra intresserade.< Och vad kan väl nu passa bättre för vår hembygdsförening än att med denna fasta egendom, fastigheten Brottby 4:9, vara fast och väl rotad i den mylla där vårt kulturarv växt fram. Än en gång, Tack!
Foto: Mike Hewer
Text: Börje Sjöman