Verksamhetsberättelse för år 2018   

Styrelse 

Ordförande              Börje Sjöman                                    Össeby-Garn
Vice ordförande       Hans-Georg Wallentinus                  Össeby-Garn 
Sekreterare              Elisabeth Ivarsson                           Vallentuna
Kassör                     Hans Bjurner                                    Kårsta
Ledamot                  Carl Spetz                                        Össeby-Garn
Ledamot                  MariAnne Zeldenrust Dahlbeck       Össeby-Garn
Ledamot                  Robert Einebrant Össeby-Garn
Suppleant                Anne Spetz                                      Össeby-Garn
Suppleant                Susanne Lilja                                    Össeby-Garn
Suppleant                Solveig Eriksson                               Össeby-Garn
Suppleant                Ris Peter Larsson                             Össeby-Garn 
Suppleant                Anna Mölgård                                  Angarn
Suppleant                Åse Lindholm                                   Kårsta                              

Då Ingemar Ramström efter tio år hade avsagt sig att fortsätta som kassör, rådde till att börja med oklarhet i hur detta betydelsefulla uppdrag skulle
skötas. Initialt löste det sig genom att kassörens uppgifter fördelades, så att
Carl Spetz tog hand om fakturamottagningen, Hans Bjurner skötte betalningarna, Åse Lindholm bokföringen, Susanne Lilja medlemsregistret och Börje Sjöman rekvirering av anslag från kulturnämnden. För att förenkla hanteringen kom Åse Lindholm efter en tid att sköta både betalningar och bokföring och därmed i praktiken fungera som kassör, medan Hans Bjurner ändå kvarstod som kassör i formell mening, med anledning av kravet i föreningens stadgar att posten ska innehas av en ordinarie ledamot.

Revisorer                         

Ordinarie revisorer har varit Åke Uddén och Ingemar Ramström med
Monica Husberg som suppleant.

Valberedning                  

Föreningens valberedning har bestått av Mattias Andersson (samman-
kallande), Bengt Dahlbeck och Edith Arbjörk.

Sammanträden               

Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden, nämligen den 9 april,
11 juni, 20 augusti och 1 oktober 2018 samt 14 januari och 18 februari 2019
(de två sistnämnda rörande förberedelser för årsmöte och redovisning för
det gångna året).

Medlemskap i andra      
organisationer   

Sveriges Hembygdsförbund
Stockholms Läns Hembygdsförbund
Arbetsgrupp Långhundraleden
Angarngruppen
Föreningen Klockarborgs Vänner
Föreningen Vallentuna folkrörelsearkiv

Antal medlemmar          

Föreningen har under året haft 305 medlemmar, mot 304 året innan.
18 medlemmar har nyrekryterats. 2 Aktiviteter

11 februari                         

De arkeologiska undersökningarna i Monby, en föreläsning som arkeologerna i det stora utgrävningsprojektet hade bjudit in till. Besökarna som kom från olika delar av kommunen, varav ett tiotal från Össeby, gavs möjlighet att ta del av resultaten.

25 februari                         

Kvarnarnas utveckling i historien, föredrag i Kvarnstugan, då Lars Falk
berättade allmänt om både vatten- och vinddrivna kvarnar, om funktion och
byggnadssätt, varefter Hans-Georg Wallentinus gav en orientering om den
lokala förekomsten av kvarnar. Servering. Ett 30-tal deltagare.

11 mars                              

Besök av Österåkers hembygds- och fornminnesförening i Kvarnstugan.
Hans Rockberg och Björn Påhammar från Österåker berättade om bland annat
Åker kanals historia som föreningen engagerat sig mycket i. Servering. Ca 40 deltagare.

19 mars                              

Årsmöte med sedvanligt program i Össeby-Garns församlingshem. Ingemar
Ramström som efter 10 år avsagt sig att fortsätta som kassör, tilldelades hem-bygdsrörelsens hedersnål med lagerkrans med tillhörande diplom för förtjänst-full gärning. Ett flertal medlemmar som gjort betydelsefulla insatser tackades med presentkort. Musikunderhållning av Sörlaget. Servering. Ca 20 deltagare.

8 april                         

Folkskolan 175 år var en satsning som uppmärksammades mycket av hem-
bygdsrörelsen under det föregående året 2017, och i kölvattnet av detta besöktes
Kvarnstugan av Birgitta Biesheuvel från Stockholms läns hembygdsförbund som gav en allmän orientering om den svenska undervisningens historia. Börje Sjöman berättade om de 15 äldre lokala skolorna som funnits inom Össeby-området, bland annat med stöd av bilder från Vallentuna bildarkiv, arkivhand-lingar från kommunarkivet och dokumentation från skolmuséet. Servering. Ca 40 deltagare.

5 maj                          

Vandring till intressanta platser som Märta Kraemer skildrat i sin bok
”Barndomsminnen” med Bengt Dahlbeck som ledare. Besök hos Rune och Berit
Johansson i Gillberga (som bor i det hus där Märta Kraemer växte upp).
Samarrangemang med STF Stockholm och STF Stockholm NO. Var och en
hade fika med sig. 28 deltagare.

10 maj                        

Friluftsgudstjänst Kristi Himmelfärds dag i Össeby kyrkoruin med Anders
Roos som präst, Inger och Jan Dalkvist musiker och fanvakt från Vallentuna
hemvärnskamrater. 42 deltagare. Många hade fika med sig. Samarrangemang
med Össeby församling.

26 maj  

Skymningsvandring i Össeby-Garns skogar. STF Stockholm Nordost inbjöd till ca 10 km vandring för att få uppleva försommarkvällens ljus, doft, rörelse och skymning uti naturen. Bengt Dahlbeck ledde vandringen som även bestod av fikapauser på fina platser. 16 deltagare.

18 juni                                                      

Fixarkväll vid Kvarnstugan med förberedelser inför midsommarfirandet.
Ca 15 deltagare. Servering.

21 juni                                                     

Majstången kläddes vid Kvarnstugan kvällen före midsommarafton.
Ca 30 deltagare, varav många barn. Servering.
                                            

23 juni   

Midsommarfirande på midsommarafton vid Kvarnstugan med uppskatt-
ningsvis 300 deltagare som på grund av vädret var betydligt färre än tidigare år.
Det blev inledningsanförande av Ris Peter Larsson och Börje Sjöman. Stång-
resningen leddes av Ris-Peter Larsson. Keps Perssons svarade för musiken.
Dansledare var Ingemar Ramström och Ingemar Lindecrantz. Fredrik Andersson
gestaltade ”skurgumma” i dansen. Carl och Einar Spetz ordnade med tipsrunda.
Det var dessutom många medverkande för bakning, servering, lotteriförsäljning,
parkeringsvakt, högtalare, transporter med mera. ICA Brottbyhallen, Bilisten,
Ösby handelsträdgård och Brottby gård var sponsorer och skänkte lotterivinster.

8 juli                                                        

Blommor, fjärilar och andra insekter i Skesta hage med Gunnar Hesse och
Hans-Georg Wallentinus som värdpar. 24 deltagare. Samarrangemang med
Angarngruppen.

12 augusti-9 september     

Söndagsöppet i Kvarnstugan med servering. Medlemmar i föreningen svarade för värdskap och bakning. Antalet besökare varierade mellan 45 och 70. Särskilt program varje söndag:
              

12 augusti        Musik, Evert Ländin, Gunnar Fransson och Åke Englund.
19 augusti        Musik, Benny Johans kapell.
26 juli               Musik, Kjell Husberg och vänner.
2 september    Musik, Tannasg Pipe Band (säckpipeband på höglandspipa).
9 september    Musik, Janingers – Jan och Inger Dahlkvist och Eva Svärd Mannerstedt.

16 september                                          

Vandring i Kårstaby med författarna till boken ”Kårstaby – Minnen från tre
generationer” Anneli Andersson och Ann-Christin Lundin som guider. Fika vid
klockstapeln. Ca 40 deltagare.

18 september– 6 november                                       

Studiecirkel i släktforskning under 8 tisdagskvällar i Kvarnstugan med ledning 
av Björn och Ann Britt Bergström från Rö hembygdsförening. 7 deltagare
(varav 2 dock inte fullföljde). Samarrangemang med Rö hembygdsförening och
Studieförbundet Vuxenskolan.

20 september,                                         

Handarbetskafé på försök som drop in med fika i Kvarnstugan 4 torsdagar
4-18 oktober med ledning av Susanne Lilja. 4-5 deltagare per gång.

5 oktober                           

Höstutflykt med buss och Åke Uddén som chaufför till de gamla bruks-
miljöerna i norra Uppland. Besök på hembygdsgården och sjöfartsmuséet i
Öregrund, Leufsta bruk och Älvkarleby. Färden gick via Karlholmsbruk. Lokala
guider medverkade. Det var förmiddagsfika på Kafé Wilma, lunchbuffé på
värdshuset i Forsmark och eftermiddagsfika på Laxön. 44 deltagare.

16 december               

Julkonsert i Kårsta kyrka med Jan och Inger Dahlkvist, deras vänner och Össeby kyrkokör under ledning av Inger Dahlkvist. 195 besökare. Samarrangemang med Össeby församling.

31 december                      

Nyårsbön i Össeby kyrkoruin med klockringning. Ingrid Edgardh stod för
programmet. Brasa med servering av varm glögg. 35 deltagare.
Samarrangemang med Össeby församling.    

Under hösten var det även planerat för en studiecirkel i biodling, men som ställdes in på grund av för få anmälningar

Hembygdsgården Kvarnstugan har fortsatt att vara väl använd för såväl föreningens egna som andra enskilda aktiviteter. Bokningar och uthyrningar har skötts av husvärdarna Bengt och MariAnne Dahlbeck.
Gräset har klippts av Robert Einebrant och Bengt Dahlbeck. Börje Sjöman har slagit utmed gärds-gården, i kanter och runt kvarnen. I gravfältet har vegetationen slagits och forslats bort genom kommunens försorg.
Roland Eriksson har installerat el med belysning och uttag i snickarboden och satt upp en ny taklampa för bättre belysning i köket och en ny ytterarmatur. Sent under hösten blev det tyvärr inbrott i Kvarnstugans toalett med en del skadegörelse. Genom ingripande av Bengt Dahlbeck, Mattias Andersson och Carl Spetz lagades fönstret och toalettdörrens lås, medan övriga skador skulle anstå att åtgärdas vid senare tillfälle.
Många funktionärer har med stort engagemang medverkat i såväl förberedelser som i genomförande av de olika programmen i hembygdsgården, inte minst all servering.

Kårsta som postadress Efter en motion från Per-Evert Staff till årsmötet 2018 fick styrelsen uppdraget att verka för att Kårsta skulle bli postadress för postnummerområdena 186 96 och 186 60.
Styrelsen skickade en skrivelse, daterad 2018-11-21, till Vallentuna kommun med vädjan om stöd i frågan. Eftersom ärendet innebär en process med flera inblandade instanser, har styrelsen att fullfölja detta under det kommande året.

Planärenden och miljö Föreningen har under det här året har haft planerna på en bergtäkt vid Norrhall under särskilt bevakning.

Marknadsföring
May-Britt Lundquist var webbredaktör och redigerade föreningens program under det första halvåret. Dessa sysslor togs sedan över av Ris Peter Larsson, som då gjorde en del förändringar av förenings-webben, vilket även gällde föreningens webbsida inom Sveriges Hembygdsförbunds portal, och en ny formgivning för föreningens program.
Föreningens presentation på kommunens upplevelsewebb sköttes av Hans-Georg Wallentinus. Information har även publicerats av olika medlemmar på föreningens facebook-sida.

Gåvor I samband med friluftsgudstjänster i kyrkoruinen har kollekter insamlats till föreningen och därutöver har enskilda gåvor lämnats på sammanlagt 1 394 kronor. Carl Spetz har skänkt en verktygslåda med en uppsättning av olika verktyg till Kvarnstugan. Från Ulf Seveson har föreningen fått en tavla med en affisch i kopia från en fest i Kvarnbacken 1936.
 
Övrig verksamhet

Den 22 mars hade Stockholms Läns Hembygdsförbunds årsmöte på Rörstrand Slott & Konferens i Stockholm, då föreningen var representerad med 2 röstberättigade deltagare.
Den 22 mars var det också föreningsträff i Kvarnstugan med kulturförvaltningen och kulturnämnden i Vallentuna kommun.
Den 26 maj tog föreningen emot en grupp på 35 personer från Sankt Eriks Gille i Roslagsbro. Förmiddagsfika ordnades i Kvarnstugan, varefter gruppen togs med på en heldagstur i bygden. Ett flertal av styrelsemedlemmarna medverkade, däribland Hans-Georg Wallentinus och Börje Sjöman som guider.
Den 1 juli hade föreningen besök av 12 medlemmar från Södra Ljusterö hembygdsförening som visades runt med guidning på olika platser med fika i Kvarnstugan. Margaretha Ekman Jegenstam och Ella Öhlin var guider vid gruppens besök i Angarns kyrka, Rune Johansson och Bengt Dahlbeck på Klockarborg och Börje Sjöman under själva rundturen.
Den 10 september anordnade Stockholms Läns Hembygdsförbund en konferens i föreningsutveckling i form av en Ålands-kryssning, då MariAnne Zeldenrust Dahlbeck, Bengt Dahlbeck, Mattias Andersson och Börje Sjöman deltog.

Den 23 november anordnades den traditionella middagen för alla som jobbat för föreningen under året i Angarns församlingshem med MariAnne Zeldenrust Dahlbeck, Susanne Lilja och Anna Mölgård som sammanhållande, då 43 medlemmar deltog (av ett 70-tal inbjudna).

Föreningen har tillsammans med Frösunda och Orkesta hembygdsföreningar samt Kårsta-Ekskogens bygdegårdsförening gjort en skriftlig framställning, daterad 2018-08-20, skickad till kommunstyrelsen i Vallentuna kommun om driftsbidrag till föreningsägda lokaler som upplåts för allmännyttiga ändamål. Det återstår ännu att se vad skrivelsen resulterar i.
Arbetena vid kvarnen och kyrkoruinen utfördes i arbetsgrupper som redovisade sina insatser till styrelsen i rapporter som bifogas denna verksamhetsberättelse. Resultat- och balansräkningar bifogas också. Det ekonomiska stöd som föreningen fått från Vallentuna kulturnämnd för offentliga aktiviteter har haft stor betydelse för programverksamheten.

Sammanfattning

Det gångna året har huvudsakligen präglats av en utåtriktad programverksamhet med syfte att i triv- samma former sprida kunskaper om lokal kulturhistoria och kulturmiljö. Det kontinuerliga underhållet av hembygdsgården har också haft hög prioritet. Styrelsen har hållit två utvärderingsmöten; den upp-rättade verksamhetsplanen har följts i sin helhet. För alla betydelsefulla insatser framförs ett varmt tack!

För styrelsen i Össeby hembygdsförening

Börje Sjöman
                                                                                                                                                        Ordförande