Verksamhetsberättelse för år 2017                                     

 

Styrelse    

Ordförande              Börje Sjöman                                 Össeby-Garn
Vice ordförande       Hans-Georg Wallentinus               Össeby-Garn                            Sekreterare             Elisabeth Ivarsson                         Vallentuna
Kassör                     Ingemar Ramström                       Angarn      
Ledamot                  Carl Spetz                                     Össeby-Garn
Ledamot                  MariAnne Zeldenrust Dahlbeck      Össeby-Garn
Ledamot                  Robert Einebrant                        Össeby-Garn                                        
Suppleant                Anne Spetz                                      Össeby-Garn
Suppleant                Susanne Lilja                                    Össeby-Garn
Suppleant                Hans Bjurner                                    Kårsta
Suppleant                Solveig Eriksson                               Össeby-Garn
Suppleant                Ris Peter Larsson                             Össeby-Garn
Suppleant                Anna Mölgård                                  Angarn

Revisorer                          Ordinarie revisorer har varit Håkan Wahlström och Åke Uddén med
                                           Monica Husberg som suppleant.

Valberedning                   Föreningens valberedning har bestått av Mattias Andersson (samman-
                                           kallande), Bengt Dahlbeck och Edith Arbjörk.

Sammanträden                Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden, nämligen den 3 april,
                                           8 maj, 14 augusti och 23 oktober 2017 samt 15 januari och 19 februari 2018
                                           (de två sistnämnda rörande förberedelser för årsmöte och redovisning för
                                           det gångna året).

Medlemskap i andra       Sveriges hembygdsförbund
organisationer                 Stockholms läns hembygdsförbund
                                           Arbetsgruppen Långhundraleden
                                           Angarngruppen
                                           Föreningen Klockarborgs Vänner
                                           Föreningen Vallentuna folkrörelsearkiv

Antal medlemmar           Föreningen har under året haft 304 medlemmar, mot 299 året innan.
                                           22 medlemmar nyvärvades.

Aktiviteter

22 januari                    Upprop om det textila kulturarvet i syfte att det bevaras,                     utvecklas och hålls
                                    levande. Britt-Marie Tegenborg Åhlén fanns på plats med symaskin och erbjöd
                                    hjälp med sömnad för dräkter som skulle sys eller behövde ändras. 3 deltagare.

                                    Samtidigt besöktes Kvarnstugan av en grupp nyanlända som bjöds på fika och
                                    bekantade sig med föreningen. Ca 20 deltagare.
 
7 mars                                                     
När elen kom till bygden
var rubrik då Anders Lindeberg-Lindvet från
Tekniska museet berättade om elektrifieringen av Sverige och hur elen för-
ändrade vardagen för vanligt folk. Vallentuna Folkrörelsearkiv medverkade
genom att visa arkivhandlingar från Össeby-Garns Elektriska Distributions-
förening (1916–1945). Servering. 20 deltagare.

12 mars                              

”En kåhltäppa eij att räkna” – köksväxtodling bland 1700-talets bönder, då
agrarhistorikern Karin Hallgren berättade om odling av kål och andra köks-
växter av betydelse för lantbruket under 1700-talet. Servering. Ca 30 deltagare.
 
30 mars 
Årsmöte med sedvanligt program i Kårsta församlingshem. Ett flertal
medlemmar som gjort särskilt betydelsefulla insatser tackades. Ungdomar från
Vallentuna kulturskola stod för underhållningen. Servering. Ca 20 deltagare.

6 maj

Vandring utmed Garnsvikens stränder med Bengt Dahlbeck som ledare.
Samarrangemang med STF Stockholm och STF Stockholm NO. Ca 16
deltagare.

25 maj

Friluftsgudstjänst Kristi Himmelfärds dag i Össeby kyrkoruin med Elisabet
Munro som präst, Ia Arhusiander musiker, kyrkokören och fanvakt från
Vallentuna hemvärnskamratförening. 63 deltagare. Den insamlade kollekten
tillföll föreningen och uppgick till 826 kr. Samarrangemang med Össeby
församling.

19 juni

Fixarkväll vid Kvarnstugan inför midsommarfirandet, bland annat gräsklipp-
ning, reparation av utemöbler, röjning av bersån som fick bli scen för spel-
männen på midsommarafton samt förberedelser för att klä majstången. Ca 30
deltagare. Servering.

22 juni

Majstången kläddes vid Kvarnstugan kvällen före midsommarafton.
Ca 40 deltagare. Servering.

23 juni 

Midsommarfirande på midsommarafton vid Kvarnstugan, uppskattningsvis
med ca 700 deltagare. Inledningsanförande av Ris Peter Larsson och Börje
Sjöman. Stångresningen leddes av Ris Peter Larsson. Dansledare var Ingemar
Ramström. Keps Perssons svarade för musiken. Carl och Einar Spetz ordnade
tipsrunda i Kvarnbacken. Britt-Marie Tegenborg Åhlén hade utställning av för-
kläden. Servering anordnades, men många hade sedvanligt också eget med sig
att äta och dricka i gröngräset. I stället för inträde såldes lotter med skänkta vinster från ICA i Karby. Det var en väl förberedd organisation av ideella krafter som fick arrangemanget att fungera.

9 juli 

Blommor och fjärilar i Skesta hage med Gunnar Hesse och Hans-Georg
Wallentinus som ledde programmet, bland annat för att se den sällsynta svart-
fläckiga blåvingen. 20 deltagare. Samarrangemang med Angarngruppen.

6 augusti–                   
3 september 
Söndagsöppet i Kvarnstugan med servering. Medlemmar i föreningen svaradeför värdskap och bakning med i genomsnitt ca 50 besökare per gång.

Särskilt program varje söndag:
6 augusti          Musik med Evert Ländin och hans vänner.
13 augusti        Musik med Wira-Olles kvartett.
20 juli               Musik med Micke Löfroth och Olle Wredh.
27 juli                Musik med Kjell Husberg och hans vänner.
3 september         Föredrag av Ingrid Olausson med rubriken En blomstrande
marknad – om handelsträdgårdar och deras mästare.                              

5 oktober 

Höstutflykt med buss, Åke Uddén som chaufför, till Edsbro bruk, Erikskulle
och Svanberga gästgivaregård i Söderby-Karl samt Labacken i Roslags-Bro och
Roslags-Bro kyrka. 50 deltagare.

16 november

Besök hos Österåkers hembygds- och fornminnesförening och dess hembygds-gård Vita huset, då Hans-Georg Wallentinus berättades om Garnsbro och Börje Sjöman om föreningens verksamhet. Servering. Ca 15 deltagare från vår förening och ungefär lika många från Österåker.

26 november

Bokpresentation i Kårsta församlingsgård av Kårstaby – Minnen från tre generationer, då författarna Annelie Andersson och Ann-Christin Lundin berättade om arbetet med boken och läste valda stycken. Staffan Söderblom medverkade och informerade om boken. Servering. Ca 80 deltagare.

17 december

Julkonsert i Kårsta kyrka med familjen Dahlkvist, deras vänner och Össeby kyrkokör under ledning av Inger Dahlkvist. Servering. 205 besökare. Samarrangemang med Össeby församling.

31 december

Nyårsbön i Össeby kyrkoruin med klockringning. Ingrid Edgardh och Inger
Dahlkvist stod för programmet med tal, diktläsning och sång. Brasa med
servering av varm glögg. Ca 40 deltagare.

 

Hembygdsgården

Kvarnstugan har fortsatt att vara väl använd för såväl föreningens egna som enskilda aktiviteter. Bokningar och uthyrningar har skötts av husvärdarna Bengt och MariAnne Dahlbeck.

Utanför toaletten har en ny ramp byggts med större utrymme och svängrum än den gamla till stöd för funktionshindrade, ett arbete som utförts av Bengt Lundberg.

Gräset har klippts av Ingemar Ramström, Robert Einebrant och Bengt Dahlbeck. Börje Sjöman har slagit utmed gärdsgården, i kanter och runt kvarnen. El-reparationer har utförts av Fredrik Andersson.
I gravfältet har vegetationen slagits och forslats bort genom kommunens försorg.

Efter skadegörelse vid flera tillfällen har trasiga fönster och skadade utemöbler lagats av Carl Spetz. Börje Sjöman har sanerat klotter. Som kompensation för bänkar som slagits sönder har föreningen ersatts med en ny bänk efter engagemang från föräldrar.

Villkoren i Hembygdsförsäkringen för byggnaderna i hembygdsgården har setts över och uppdaterats.

En tavla, skänkt av Ingrid Jacobson, med motiv av Vada kyrka och prästerskap har fått ny inramning och hängts upp på hedersplats i Kvarnstugan.

Många funktionärer har med stort engagemang medverkat i såväl förberedelser som i genomförande av de olika programmen, inte minst all servering. Den traditionella middagen för alla som jobbat för föreningen under året anordnades i Kvarnstugan den 17 november med MariAnne Zeldenrust Dahlbeck och Susanne Lilja som sammanhållande värdinnor, då ett 30-tal personer deltog.

Planärenden och kulturmiljö

Mark- och miljödomstolen avslog föreningens överklagande av länsstyrelsens beslut om bygglov i riksintresseområdet vid Brottby allé (skrivelse från föreningen 2016-07-08 om att ärendet hade hanterats i strid mot kommunens översiktsplan och miljöbalkens 3:e kapitel 6:e paragraf). Domstolen verkade anse att det var positivt med kommunens framdragande av infrastruktur i form av vatten, avlopp och el, men tillade att området inte skulle få bebyggas permanent.

Yttranden har lämnats från föreningen över såväl Översiktplan 2040 (skrivelse 2017-10-27, 4 sidor) som Fördjupad översiktsplan för Karby/Brottby (skrivelse 2017-11-24, 11 sidor). Synpunkterna rörde i huvudsak kulturmiljövärden, användandet av platsnamn, lokalt uttalande intressen och sakfel i plan-handlingarna med utgångspunkt från lokal kännedom och sakkunskap i föreningen. Skrivelserna sammanställdes av Hans-Georg Wallentinus.

I anslutning till arbetet med den fördjupade översiktsplanen anordnade föreningen den 28 oktober en rundresa med buss för politiker i kommunen för att informera om lokala förhållanden. Guide var Hans-Georg Wallentinus, delvis även Börje Sjöman. Hans Bjurner körde bussen och Bengt och Marianne Dahlbeck ordnade med fika i före detta Naturum i Örsta. Från kommunen deltog fyra från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och tre från kulturnämnden, däribland bägge ordförandena.

Bokutgivning

Föreningen har gett ut boken Kårstaby – Minnen från tre generationer, författad av Anneli Andersson och Ann-Christin Lundin. Boken, som återger upplevda och berättade minnen, presenterades den 26 november i Kårsta församlingsgård och visades stort intresse med ett 80-tal deltagare. Det har varit en god efterfrågan och försäljning.

Redigering av boken utfördes av författarna som hade avstämningsmöten med Börje Sjöman vid sex tillfällen, ett arbete som även Staffan Söderblom deltog i. För att täcka tryckkostnaderna fick föreningen anslag från Leilerska fonden och kulturnämnden. Dessutom kunde bilder från Vallentuna bildarkiv användas.

Marknadsföring

Webbredaktör för föreningens webbsida har varit May-Britt Lundquist, som även haft hand om föreningens presentation på kommunens upplevelsewebb. Föreningen har även en webbsida inom ramen för Sveriges Hembygdsförbunds portal med kort information om aktiviteter och kontakt-uppgifter samt länk till föreningens egen sida. Information om föreningen och dess aktualiteter
har publicerats kontinuerligt. May-Britt Lundquist har också redigerat föreningens program.

Föreningen har därutöver lagt ut information på face-book som Hans-Georg Wallentinus och Ris Peter Larsson skött.

Gåvor

I samband med friluftsgudstjänster i kyrkoruinen har kollekter insamlats till föreningen, sammanlagt
1 770 kronor, och därutöver har ett flertal enskilda vid olika tillfällen lämnat gåvor på tillsammans 1 106 kronor.
 

Övrig verksamhet

Den 25 mars hade Stockholms Läns Hembygdsförbunds årsmöte i Solna, då föreningen var representerad med 6 röstberättigade deltagare.

Den 18 augusti tog föreningen emot en grupp på 49 personer från Skåne som utspisades med lunch i Kvarnstugan. Marianne Zeldenrust Dahlbeck och Susanne Lilja var sammanhållande och flera medlemmar medverkade.

Den 6 augusti deltog föreningen genom Britt-Marie Tegenborg Åhlén i en tävling i borddukning som anordnades av Riala hembygdsförening i samband med dess hembygdsdag i Snåret.

Den 10 september var föreningen representerad på Österåkers hembygds- och fornminnesförenings 70-årsjubileum.

Föreningen har även deltagit i tre möten med kulturförvaltningen i kommunen.

Arbetena vid kvarnen och kyrkoruinen har skett i arbetsgrupper som redovisat sina insatser till styrelsen i rapporter som bifogas denna verksamhetsberättelse.

Resultat- och balansräkningar bifogas också. Det ekonomiska stöd som föreningen fått från Vallentuna kulturnämnd för offentliga aktiviteter har haft stor betydelse för programverksamheten.

Sammanfattning

Verksamheten under 2017 har till stor del präglats av en utåtriktad programverksamhet, aktiviteter i hembygdsgården, planärenden och bokutgivning.

Föredrag, musikarrangemang, exkursion, utflykt och midsommarfirande med många besökare har genomförts. Boken Kårstaby – Minnen från tre generationer har getts ut och rönt stort intresse. Till kommunen har omfattande yttranden lämnats över såväl Översiktsplan 2040 som Fördjupad översiktsplan för Karby/Brottby.

Verksamheten har utvärderats vid två tillfällen. Den upprättade verksamhetsplanen har följts i sin helhet. För alla betydelsefulla insatser tackas varmt!

För styrelsen i Össeby hembygdsförening

Börje Sjöman
                                                                                                                                                        Ordförande