Verksamhetsberättelse för år 2016   

Styrelse    


Ordförande
Börje Sjöman Össeby-Garn

Vice ordförande
Hans-Georg Wallentinus Össeby-Garn
Sekreterare Elisabeth Ivarsson Vallentuna
Kassör Ingemar Ramström Angarn
Ledamot Carl Spetz Össeby-Garn
Ledamot Monica Husberg Kårst
Ledamot MariAnne Dahlbeck Össeby-Garn
Suppleant Anne Spetz Össeby-Garn
Suppleant Susanne Lilja Össeby-Garn
Suppleant Hans Bjurner Kårsta
Suppleant Robert Einebrant Össeby-Garn
Suppleant Solveig Eriksson Össeby-Garn
Suppleant Ris Peter Larsson Össeby-Garn

Revisorer

Ordinarie revisorer har varit Håkan Wahlström och Åke Uddén med Jan Sigurdson som suppleant.

Valberedning

Föreningens valberedningen har bestått av Mattias Andersson (sammankallande), Bengt Dahlbeck och Edith Arbjörk.

Sammanträden

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden, nämligen den 15 mars, 4 april, 13 juni, 15 augusti, 19 september, 17 oktober och 14 november 2016 samt 16 januari och 27 februari 2017 (de sistnämnda rörande förberedelser för årsmöte och redovisning för det gångna året).

 

Medlemskap i andraorganisationer 

Sveriges hembygdsförbund
Stockholms läns hembygdsförbund
Arbetsgruppen Långhundraleden
Angarngruppen
Föreningen Klockarborgs Vänner
Föreningen Vallentuna folkrörelsearkiv

Antal medlem mar Föreningen har under året haft 299 medlemmar, mot 295 året innan. 32 medlemmar nyvärvades.

 

Aktiviteter  

7 februari Söndagsöppet med föredrag och servering i Kvarnstugan. Isak Kullman berättade om Kapellskärsbanan mellan Moskva–Össeby–London, ett projekt med långt framskridna planer kring förra sekelskiftet 1900. Isak visade också den miniutställning som hade sammanställts om projektet. Ca 50 deltagare.
28 februari

Söndagsöppet med föredrag och servering i Kvarnstugan. Lisa Öberg berättade om hembiträdenas historia som var det första av två föredrag under säsongen med socialhistoriskt perspektiv. Ca 30 deltagare. 

15 mars

Årsmöte med sedvanligt program i Angarns församlingshem. Ett flertal medlemmar som gjort särskilt betydelsefulla insatser tackades. Bengt Lundberg och Carl Spetz utsågs till hedersmedlemmar, och Marianne Carlston tilldelades hembygdsrörelsens hedersnål med lagerkrans. Vallentuna kulturskola underhöll med musik. Susanne Lilja hade ordnat med inbjudningar i brevlådorna i Angarn, och gjort en skärmutställning med äldre gamla bilder från Angarn. Intresset blev stort, föreningen fick nya medlemmar. Servering. Ca 50 deltagare. 

10 april

Söndagsöppet med föredrag och servering i Kvarnstugan. Birgit Persson berättade om ogifta mödrars historia, som var det andra av två intressanta föredrag med socialhistoriskt tema. Ca 30 deltagare. 

5 maj

Friluftsgudstjänst Kristi Himmelfärds dag i Össeby kyrkoruin med Elisabet Munro som präst, medverkan av kyrkokören och fanvakt från Vallentuna hemvärnskamratförening. 74 deltagare. Föreningen fick en kollekt på 925 kr.  

6 maj, 3 juni och 5 augusti

Pubafton på försök i Kvarnstugan för medlemmar. Ca 30 deltagare. Ett flertal nya medlemmar värvades. Eftersom denna typ av aktivitet visade sig inte överensstämma med gällande regelverk har föreningen avstått från fortsättning.

7 maj

Vårvandring i östra delarna av Garnsbygden till Rövarberget med Bengt Dahlbeck och Mats Gullberg som ledare. 24 deltagare. Samarrangemang med STF no och STF Sthlm.

9 maj Fixarkväll vid Kvarnstugan, vårstädning. Ca 10 deltagare. Servering.
20 juni

Fixarkväll vid Kvarnstugan med förberedelser inför midsommarfirandet, bland annat gräsklippning och reparation av utemöbler. Ca 10 deltagare. Servering. 

23 juni

Majstången kläddes vid Kvarnstugan kvällen före midsommarafton.  Ca 30 deltagare. Servering.

21 juni

Midsommarfirande på midsommarafton vid Kvarnstugan med rekord-deltagande, 700-800 personer. Stångresning med Ris Peter Larsson som ledare och speaker. Dansen kring majstången leddes av Ingemar Ramström. Keps Perssons svarade för musiken. Carl och Einar Spets ordnade tipsrunda i Kvarnbacken. De dräkter som flera av deltagarna dagen till ära var iklädda presenterades. Servering anordnades, men många hade också eget med sig att äta och dricka i gröngräset. I stället för inträde såldes lotter med skänkta vinster från ICA i Karby. God uppslutning av ideella krafter som arbetade flitigt med de olika bestyren.

3 juni - 7 augusti

Söndagsöppet i Kvarnstugan med servering. Medlemmar i föreningen svarade för värdskap och bakning med Monica Husberg som sammanhållande. Sammanlagt drygt 300 besökare.

Särskilt program varje söndag:

3 juli Musikgruppen Roslagsvår med Benny Johansson och vänner –musik med lokal anknytning.
10 juli Staffan Söderblom och vänner – jazz, visa och dikt.
17 juli Sofia Lilja och Bosse Olofsson – visor och allsång.
24 juli Mia Bergroth och Weronica Rydz – blandat med sång och musik.
31 juli Micke Löfroth och vänner – folkmusik
7 augusti Kjell Husberg och vänner – Bellman, Taube och en del annat.           
 
12 juli

Blommor och fjärilar i Skesta hage, Gunnar Hesse och Hans-Georg Wallentinus ledde programmet. 22 deltagare. Samarrangemang med Angarngruppen.

4 september

Gårdar och torp i Angarns socken – varför heter de så, en uppföljning av bildvisningen i samband med årsmötet i mars. Hans-Georg Wallentinus berättade om betydelsen av platsnamn. Servering. Samarrangemang med Össeby församling.

5 oktober

Höstutflykt med buss, Åke Uddén som chaufför, till Eskilstuna. Stadens hembygdsförening Sällskapet S:t Eskil stod som värd med guider. Besök på Stadsmuséet med förmiddagsfika och Sörmlandsgården, där lunch intogs på värdshuset Pilkrog, stadsvandring i de kulturhistoriska kvarteren och eftermiddagsfika i Tingsgården. 44 deltagare.

23 oktober

Specialvisning av Skomuséet av Börje Sjöman. Endast 3 deltagare.

20 november

Söndagsöppet i Kvarnstugan med föredrag och servering. Landskapsantikvarie Ylva Othzén berättade om arbetet med Vallentuna kommuns kulturmiljöwebb – en kunskapskälla att ösa ur. Ca 25 deltagare.

Samma dag var det även kardning och tovning i Kvarnstugan

31 december

Nyårsbön i Össeby kyrkoruin med klockringning, tal av Elisabet Munro. Facklor och brasa med servering av varm glögg. 34 deltagare.

 

Hembygdsgården

Kvarnstugan har varit väl använd för såväl föreningens egna som enskilda aktiviteter. Bokningar och uthyrningar har skötts av husvärdarna Bengt och MariAnne Dahlbeck.  

Gräset har slagits och klippts av Ingemar Ramström och Börje Sjöman. För att underlätta slagning utmed gärdsgården, runt kvarnen och i kanter har en trimmer införskaffats. Vegetationen i gravfältet har slagits och forslats bort genom Vallentuna kommuns försorg.

Den stora björken närmast Kvarnstugan har avverkats, ett arbete som Hans-Åke Skoglund från Husa lejdes att utföra. Det bedömdes annars vara risk att björken som blivit gammal skulle falla över Kvarnstugan med skador som följd.

Flera av byggnaderna och textskyltarna har blivit utsatta för omfattande klotter. Carl Spetz och Börje Sjöman har klottersanerat. Carl Spetz har dessutom lagat skadade utemöbler.

Kvarngruppen redogör i sin rapport, bilaga 1, om aktiviteterna med kvarnen.

I övrigt har många funktionärer entusiastiskt medverkat i såväl förberedelser som i de olika programmen, och då inte minst all servering. Den traditionella middagen för alla som jobbat för föreningen under året anordnades den 18 november med ett 30-tal deltagare. Arrangemanget som tidigare år skötts av Marianne Carlston, övertogs denna gång av MariAnne Dahlbeck och Susanne Lilja.

Bygg- och exploateringsärenden

Föreningen engagerade sig under året i två ärenden om byggnation och exploatering.

Den ena fallet rörde ett tillfälligt bygglov för uppförande av bostadspaviljonger för nyanlända på fastigheten Brottby 4:1 nära Kvarnstugan. I egenskap av rågranne och ägare till fastigheten Brottby 4:9 blev föreningen formellt sakägare med särskild möjlighet att lämna yttrande. Föreningen framhöll att den inte har något att invända mot bostäder för nyanlända, men motsatte sig den okänsliga placeringen i själva kärnan till ett kulturområde av riksintresse som också innefattar skydd enligt EU-lagstiftningen, Natura 2000, (skrivelse 2016-02-03). Vallentuna samhällsbyggnadsnämnd beviljade trots detta ett tillfälligt bygglov (dnr SHBG 2016-45 (MSN 2016.009)). Föreningen överklagade ärendet till länsstyrelsen (skrivelse 2016-03-03), men fick där avslag (skrivelse 2016-06-07). Länsstyrelsen var ändå enig med föreningen att det ”av utredningen i ärendet framgår att åtgärden inte kan anses lämplig med hänsyn till befintlig landskapsmiljö”, och skrev samtidigt: ”Förutsättningar för beviljande av permanent bebyggelse föreligger därmed inte”. I nästa steg överklagade föreningen länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen och framhöll att bygglovet och det sätt varmed ärendet hade hanterats var i strid mot såväl kommunens översiktplan som miljöbalkens 3:e kapitel 6:e paragraf (skrivelse 2016-07-08). Något beslut från domstolen förelåg ännu inte vid årets slut.

Det andra fallet handlade om en planerad masshantering, återvinning och deponi på fastigheten Karby 3:306 öster om E18 strax innan avfarten till Karby/Brottby i norrgående riktning. Det var i princip samma sakfråga som aktualiserades för 18–20 år sedan med ett massivt motstånd i bygden, då hembygdsföreningen också var en de engagerade. Till aktören Terraprojekt AB framförde föreningen sammanfattningsvis följande synpunkter (skrivelse 2016-04-08):

”Vi i hembygdsföreningen är bestörta över tanken på att förlägga en 30 meter hög tipp vid infarten till Karby/Brottby (35 meter sedd norrifrån). Den kommer inte bara att fördärva landskapsbilden i en känslig del av Garnsbygden, utan även att ge en negativ bild av bygden som helhet.

Vi ser inte att det finns behov av ytterligare en tipp i nordostsektorn. Om ett sådant behov skulle uppstå senare, är en anläggning vid Löt betydligt mer lämpad. I WSP:s miljökonsekvensbeskrivning i Gillinge-ärendet är Löt-alternativet med och är det som ger minsta miljöpåverkan. Det blir visserligen en längre körsträcka, men vid den tid tippen kan komma att användas, drivs fordonen förhoppningsvis med alternativa bränslen som inte bidrar till någon klimatpåverkan.

Vi vet att många krafter i bygden är engagerade i tippärendet och som är beredda att, liksom 1996–98, strida för att tippen inte ska komma till stånd.”

I båda dessa ärenden, bostadspaviljonger och massdeponi sammanställdes föreningens skrivelser av Hans-Georg Wallentinus.

Boken Barndomsminnen av Märta Kraemer

Distribution och försäljning av Märta Kraemers bok Barndomsminnen har huvudsakligen skötts av Susanne Lilja. Boken har också funnits med på församlingens bokbord i Össeby-Garns kyrka, och rönt mångas uppskattning. Så här långt har föreningen i stort sett inte mer än halva upplagan av tryckta 700 böcker kvar i lager.

Marknadsföring

Webbredaktör för föreningens webbsida har varit May-Britt Lundquist, som även haft hand om föreningens presentation på Vallentuna kommuns upplevelsewebb. Föreningen har även en webbsida inom ramen för Sveriges Hembygdsförbunds portal med kort information om aktiviteter och kontaktuppgifter samt länk till föreningens egen sida. Information om föreningen och dess aktualiteter har publicerats kontinuerligt.

May-Britt Lundquist har också redigerat föreningens program. Elisabeth Ivarsson har sett att föreningens aktiviteter har annonserats i Vallentuna-kalendern.

Föreningen har därutöver öppnat ett facebook-konto för ytterligare spridning av information, något som Hans-Georg Wallentinus och Ris Peter Larsson skött.

Gåvor

Föreningen har som gåva fått 15 027 kronor, som var kvarvarande medel från nerlagda Brottby JUF-avdelning. I samband med friluftsgudstjänster i kyrkoruinen har kollekter insamlats till föreningen, sammanlagt 1 073 kronor, och ett flertal enskilda personer har stöttat verksamheten med penning-belopp.

Övrig verksamhet

Den 19 mars hade Stockholms Läns Hembygdsförbunds årsmöte i Haninge, då föreningen var representerad med 7 deltagare, varav 6 röstberättigade.

Den 27–28 augusti firade Sveriges Hembygdsförbund 100-årsjubileum med Hembygdens helg på Skansen i Stockholm. I de högtidligheter som anordnades under lördagskvällen deltog 4 represen-tanter från föreningen.

Den 11 september hade föreningen besök av ett 10-tal personer från Rö hembygdsförening. Marianne Dahlbeck och Susanne Lilja ordnade med servering i Kvarnstugan, och Carl Spetz visade kvarnen. Börje Sjöman berättade om föreningens verksamhet och tog sedan med gästerna till visning av kyrko-ruinen och skolmuséet.

Den 13 oktober anordnade Vallentuna kulturförvaltning möte i form av en så kallad workshop i Vallentuna teater, då 3 representanter från föreningens styrelse deltog.

En miniutställning bestående av olika föremål och en gardinuppsättning i jugendstil från tidigt 1900-tal anordnades i Kvarnstugan under hösten av Britt-Marie Åhlén.

Arbetena vid kvarnen och kyrkoruinen har skett i arbetsgrupper som redovisat sina insatser till styrelsen i rapporter som bifogas denna verksamhetsberättelse.

Resultat- och balansräkningar bifogas också. Det ekonomiska stöd som föreningen fått från Vallentuna kulturnämnd för offentliga aktiviteter har haft stor betydelse för programverksamheten.

Sammanfattning

Föreningen har haft en varierande programverksamhet med huvudsaklig inriktning på lokal kultur-historia och kulturmiljö, bestående av bland annat musik, föredrag, exkursioner, utflykt och mid-sommarfirande. Omvårdnad av hembygdsgården har skett, och medel har kunnat reserveras för framtida underhåll. Föreningen har också engagerat sig i två exploateringsärenden, planering av masshantering och deponi samt byggnation i riksintresseområde för kulturminnesvården.

Verksamheten har utvärderats vid två tillfällen. Den upprättade verksamhetsplanen har följts i sin helhet.

Varmt tack för alla betydelsefulla insatser!

För styrelsen i Össeby hembygdsförening

Börje Sjöman

Ordförande