Årsmöte den 19 mars 2018 kl. 19.30 i Össeby-Garns församlingshem
Närvarande: ca 30 st medlemmar


Ordförande Börje Sjöman inledde Årsmötet med att hälsa alla hjärtligt välkomna.
En parentation hölls över avlidna medlemmar

De avlidna hedras med en tyst minut.

Lennart Björk
                   
Åke T Carlestam
Hans Eneroth
Harry Frölin
Rune Jacobsson
Börje Lindman
Tord Lundberg

§ 1  Öppnande

Ordförande förklarade årsmötet öppnat.
§ 2  Årsmötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet fann att årsmötet var stadgeenligt utlyst.
§ 3 
Val av mötesordförande samt mötessekreterare
Valdes Lovisa Kronsporre till årsmötesordförande
Valdes Elisabeth Blomdin till årsmötessekreterare
Till protokolljusterare valdes Per-Everth Staff och Tomas Jennerstål.

§ 4
  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.
§ 5  Årsredovisning
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Börje Sjöman, godkändes och lades till handlingarna.
Ingemar Ramström redovisade bokslut, resultat och balansräkning som godkändes och lades till handlingarna.
Åke Uddén föredrog revisionsberättelsen som sedermera godkändes och lades till handlingarna.
Årsmötet beviljade avgående styrelse ansvarsfrihet.
§ 6  Val av ordförande och ledamöter för nästkommande verksamhetsår
Till ordförande omvaldes Börje Sjöman, 1 år Össeby
omvaldes till ordinarie ledamot på 2 år Karl-Gustav Spetz, Össeby
ledamot Elisabeth Ivarsson, Vallentuna omval 2 år
ledamot Hans Bjurner, Kårsta  nyval 2 år.

Till suppleant valdes Susanne Lilja, Össeby omval 2 år

suppleant Ris Peter Larsson, Garn omval 2 år
suppleant Åse Lindholm, Kårsta nyval 2 år.

Suppleanterna är inte personliga och träder in att tjänstgöra i den ordning årsmötet valt dem. Till ordinarie revisorer omvaldes Åke Uddén, Vada på 1 år och Ingemar Ramström, Angarn nyval 1 år. Till revisorssuppleant omvaldes Monica Husberg, Kårsta 1 år. Omval på valberedningen Mattias Andersson (sammankallande), Edith Arbjörk och Bengt Dahlbeck.
§ 7  Behandling av inkomna motioner
Per-Everth Staff har inkommit med en motion avseende namnbyte till Kårsta
gällande postnumren 18660 och 18696. Årsmöte bifaller motionen och ger i uppdrag till styrelsen att uppvakta Vallentuna kommun gällande att Kårsta åter skall bli postadress för 18660 och 18696.

§ 8  Fastställande av medlemsavgift för 2019

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska höjas till 150 kr per person för 2019.
§ 9  Fastställande av budget och verksamhetsplan
Årsmötet beslutade att fastställa lagda budget och verksamhetsplan för nästkommande räkenskapsåret.
Styrelsen tar tacksamt emot synpunkter angående utskick till medlemmarna. För att minska portokostnaderna kan man göra utskick via epost, lägga upp handlingar på hemsidan och skicka ut postalt till dom som inte har tillgång till epost.
Vi måste ta i beaktande den nya Dataskyddslagen GDPR som träder i kraft den 25 maj 2018 och som innebär särskilda regler för behandling av personuppgifter. Per-Everth Staff påminde om att föreningen måste lämna synpunkter på detaljplanen för Kårsta Rickeby 2. Han nämnde vidare att Saga Bio nu får en ordentlig upprustning i biosalongen med bidrag från Svenska Filminstitutet.

Honorering av värdefulla insatser Hedersnål med lagerkrans
Ingemar Ramström
Presentkort, 3 biobiljetter var till Saga Bio och blomm
a tilldelades:

Kjell Husberg
Fredrik Andersson
Åke Uddén
Bengt Lundberg
May-Britt och Ulf Lundquist
§ 10 Årsmötet avslutas
Årsmötets ordförande överlämnade med varm hand klubban till ordförande
Börje Sjöman som tackade för förnyat förtroende samt tackade för den fina musikunderhållningen av Sörlaget och avslutade sedan årsmötet.
 
Vid protokollet 
 Elisabeth Blomdin
 
Justeras

 Per-Everth Staff
 
Tomas Jennerstål