Protokoll fört vid Össeby hembygdsförenings årsmöte.

Årsmöte den 30 mars 2017 kl 19.30 i Kårsta församlingsgård

Närvarande: ca 25 st medlemmar

Ordförande Börje Sjöman inledde Årsmötet med att hälsa alla hjärtligt välkomna och tacka för den fina konserten som elever från Kulturskolan i Vallentuna bjöd på under ledning av musiklärare Jerker
Axelsson

En parentation hölls över avlidna medlemmar

De avlidna hedras med en tyst minut.

Margit Axén                                          
Margit Jansson
Charlotte Huldt
Margit Dahlbeck

§ 1  Öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 2  Årsmötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet fann att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§ 3  Val av mötesfunktionärer

Valdes Karl-Ivar Karlsson till årsmötesordförande
Valdes Elisabeth Blomdin till årsmötessekreterare
Till protokolljusterare valdes May-Britt Lundquist och Tomas Jennerstål.

§ 4  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 5  Årsredovisning

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Börje Sjöman, godkändes och lades till handlingarna.
Ingemar Ramström redovisade bokslut, resultat och balansräkning som godkändes och lades till handlingarna.
Åke Uddén föredrog revisionsberättelsen som sedermera godkändes och lades till handlingarna.

Årsmötet beviljade avgående styrelse ansvarsfrihet.

§ 6  Val av ordförande och ledamöter för nästkommande verksamhetsår

Till ordförande omvaldes Börje Sjöman, omval 1 år Össeby
omvaldes till ordinarie ledamot på 2 år Hans-Georg Wallentinus, Össeby
ledamot Marianne Dahlbeck, Garn omval 2 år
ledamot Robert Einebrant, Össeby nyval 2 år.

Till suppleant valdes Anne Spetz, Össeby omval 2 år
suppleant Solveig Eriksson, Garn omval 2 år
suppleant Anna Mölgård, Angarn nyval 2 år.

Suppleanterna är inte personliga och träder in att tjänstgöra i den ordning
årsmötet valt dem.

Till ordinarie revisorer omvaldes Håkan Wahlström, Össeby på 1 år och
Åke Uddén, Vada på 1 år.

Till revisorssuppleant valdes Monica Husberg, Kårsta nyval 1 år.

Omval på valberedningen Mattias Andersson (sammankallande), Edith Arbjörk och Bengt Dahlbeck.

§ 7  Behandling av inkomna motioner

Fanns inga

§ 8  Fastställande av medlemsavgift

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad till och med 2018.

§ 9  Fastställande av budget och verksamhetsplan

Årsmötet beslutade att fastställa lagda budget och verksamhetsplan för nästkommande räkenskapsåret.

§ 10 Årsmötet avslutas

Årsmötets ordförande överlämnade med varm hand klubban till ordförande
Börje Sjöman som tackade för förnyat förtroende och avslutade därmed årsmötet.

Honorering av värdefulla insatser

Presentkort, diplom och blomma tilldelades:

Carl Spetz
Fredrik Andersson
Hans-Georg Wallentinus
Ingemar Ramström
Kjell Husberg
Marianne Dahlbeck
May-Britt och Ulf Lundquist
Susanne Lilja

 Vid protokollet                                                                                 Justeras

Elisabeth Blomdin                                                                     May-Britt Lundquist

 

Karl-Ivar Karlsson                                                                       Tomas Jennerstål